M +32 473 73 64 79

U bent hier

Privacyverklaring

1. Algemeen

DavidHosse.net hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens.

DavidHosse.net respecteert de privacy van alle websitebezoekers en -gebruikers. Persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld. Wij bewaren en gebruiken uw gegevens om de bestellingen, projecten en/of andere diensten zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt met uw toestemming. DavidHosse.net zal uw persoonlijke gegevens nooit derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling, uw projecten en/of andere opdrachten.

Aan de hand van deze privacyverklaring wil DavidHosse.net in alle openheid heldere en transparante informatie geven over hoe er wordt omgegaan met en wat er precies gedaan wordt met uw persoonsgegevens. Er wordt alles aan gedaan om uw privacy te waarborgen. Om die redenen wordt er heel zorgvuldig omgegaan met uw persoonsgegevens. DavidHosse.net houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten als betrokken persoon omtrent uw persoonsgegevens, u hierop attent willen maken en deze willen respecteren.

DavidHosse.net is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
DavidHosse.net
A Edingensesteenweg 69 – 1500 HALLE
E privacy@davidhosse.net
M +32 473 73 64 79

2. Waarom verwerkt DavidHosse.net persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door DavidHosse.net verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om de (contractueel) overeengekomen diensten en goederen te kunnen leveren

3. Welke gegevens worden verwerkt?

DavidHosse.net kan de volgende persoonsgegevens van uw vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen:

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer, rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

4. Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door volgende medewerkers en/of externe partijen:

 • Zaakvoerder DavidHosse.net
 • Boekhoudkantoor Accountancy Vierendeels J. BVBA

5. Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan DavidHosse.net geeft, kunnen aan derde partijen verstrekt worden indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hieronder beschreven doeleinden.

DavidHosse.net maakt gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het bijhouden van statistieken over de prestaties, werking en bezoekers van de websites van DavidHosse.net;
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

DavidHosse.net geeft nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee een verwerkersovereenkomst afgesloten is. Met deze partijen (verwerkers) worden hierin uiteraard de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen de verstrekte gegevens niet aan derden doorgegeven worden tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek. Tevens kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met derden indien u ons hiervoor de toestemming.

DavidHosse.net zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling, uw projecten en/of andere opdrachten. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

6. Minderjarigen

DavidHosse.net verwerkt alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

7. Bewaartermijn

DavidHosse.net bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. DavidHosse.net verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 2 jaar na beëindiging van het contract of 2 jaar nadat geen dienstverlening meer werd geboden of niet meer werd geleverd aan (oude) klanten.

8. Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens DavidHosse.net van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • DavidHosse.net hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle systemen;
 • DavidHosse.net pseudonimiseert en zorgt voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Back-ups van de persoonsgegevens worden gemaakt om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • DavidHosse.net test en evalueert regelmatig de genomen maatregelen;
 • Medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

9. Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. DavidHosse.net gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het surfen op DavidHosse.net geen cookies ontvangt.
 
Voor statistische doeleinden worden er ook cookies ingesteld om de goede werking van de dienst Google Analytics op onze website te garanderen.

10. Uw rechten inzake uw persoonsgegevens

U heeft op ieder moment het recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens waarover DavidHosse.net beschikt. Via het hierboven vermeld adres kan u DavidHosse.net hiervoor steeds contacteren. Tevens kan u bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u ten alle tijde het recht om de verstrekte gegevens door DavidHosses.net te laten overdragen aan het zij uzelf of hetzij in uw opdracht direct aan een andere partij. DavidHosse.net kan u wel vragen om u te legitimeren voordat er effectief gevolg kan worden gegeven aan de voornoemde verzoeken.

11. Vragen?

Indien u nog vragen mocht hebben over het privacybeleid van DavidHosse.net, kan u steeds contact opnemen. De klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval dat er wijzigingen aan ons privacybeleid nodig blijken en doorgevoerd worden, kan u steeds op deze pagina de meest recente informatie terugvinden.

12. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan onmiddellijk contact met op!
U heeft ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij:
de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

13. Wijziging privacyverklaring

DavidHosse.net kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 05/06/2018.

Een gepaste en efficiënte oplossing op maat

Vraag nu jouw vrijblijvende offerte aan!

Contacteer DH.net

Beroep doen op DH.net?! Stuur een e-mail of bel +32 473 73 64 79

Contact

DavidHosse.net

Biezeweide 252
1500 Halle
Belgium

M: (+32) (0)473 73 64 79
E: info@davidhosse.net
S: DH.net QuickSupport

Ondernemingsnummer:
BTW BE 0845.491.392

Officiële partner van

 

DH.net op het net

DH.net op Facebook | DH.net op Instagram | DH.net op Twitter | DH.net op LinkedIn | DH.net op Pinterest | DH.net op tumblr

DavidHosse.net sinds 2012