M +32 473 73 64 79

U bent hier

Voorwaarden

DavidHosse.net - ICT, Network & Multimedia Solutions

01. ALGEMEEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van DavidHosse.net. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van DavidHosse.net. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
Door het plaatsen van een bestelling of een opdracht geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. DavidHosse.net behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door DavidHosse.net erkend.

DavidHosse.net garandeert dat het geleverde product en/of dienst beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

02. LEVERING VAN GOEDEREN, PRODUCTEN EN DIENSTEN
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt of binnen de contractueel vastgelegde termijn.

Levering van goederen
In het kader van de regels van de koop op afstand zal DavidHosse.net bestellingen van goederen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
Aan de leveringsplicht van DavidHosse.net zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door DavidHosse.net geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Levering van producten en diensten
De levering van producten en diensten zijn contractueel vastgelegd vóór aanvang van de opdracht of bestelling van het product. Met product wordt hier bv. de ontwikkeling van een website en/of softwarepakket bedoeld.

03. PRIJZEN
Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
Alle prijzen op de site zijn in EURO's en exclusief 21% BTW.
De uitvoering van diensten geschiedt op basis van vaste uurtarieven:
- € 45,-  excl. BTW voor particulieren
- € 60,- excl. BTW voor zakelijke klanten
Er wordt niet afgeweken van deze vaste tarieven tenzij schriftelijk anders overeengekomen op basis van een offerte of contract.

04. ZICHTTERMIJN EN HERROEPINGSRECHT
Indien er sprake is van een consumentenkoop heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden terug te sturen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan DavidHosse.net heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 kalenderdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij DavidHosse.net. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postverzending/-bezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend.
Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt DavidHosse.net er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
Het herroepingsrecht geldt niet voor:

  • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van 14 kalenderdagen
  • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
  • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
  • voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
  • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken

05. GEGEVENSBEHEER
Indien u een bestelling plaatst bij DavidHosse.net, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van DavidHosse.net. DavidHosse.net houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie ons Privacy beleid.
DavidHosse.net respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
DavidHosse.net maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke e-mail die via dit systeem verzonden wordt, bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

06. GARANTIE
DavidHosse.net garandeert dat de door haar geleverde goederen, producten en diensten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld of contractueel werden vastgelegd. Voor de goederen staat DavidHosse.net daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product. De garantietermijn van DavidHosse.net voor goederen komt overeen met de fabrieksgarantietermijn, tenzij andere acties of bijkomende garantieproducten deze garantietermijn verlengen. Hierbij wordt de wettelijke garantietermijn van minimaal 2 jaar gerespecteerd.
De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan DavidHosse.net) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan DavidHosse.net. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan DavidHosse.net schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot melding en terugzending geheel vervallen.
Indien klachten van de afnemer door DavidHosse.net gegrond worden bevonden, zal DavidHosse.net naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van DavidHosse.net en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van DavidHosse.net) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van DavidHosse.net gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van DavidHosse.net voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
DavidHosse.net is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
Deze garantie geldt niet indien:

1. en zolang de afnemer jegens DavidHosse.net in gebreke is;

2. de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken.

3. de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig werden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van DavidHosse.net en/of de gebruiksaanwijzing op de verpakking;

4. de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

07. OFFERTES
Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte door koper, behoudt DavidHosse.net zich het recht voor de offerte binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
Mondelinge toezeggingen verbinden DavidHosse.net slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
Offertes van DavidHosse.net gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
DavidHosse.net kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

08. OVEREENKOMST
Een overeenkomst tussen DavidHosse.net en een klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door DavidHosse.net op haalbaarheid is beoordeeld.
DavidHosse.net behoudt zich het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

09. BETALINGSVOORWAARDEN
Facturen en voorschotten zijn betaalbaar binnen de 7 werkdagen op de bankrekening van DavidHosse.net, tenzij anders vermeld op de factuur, de bestelbon of de overeenkomst. Indien de factuur of het voorschot op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een conventionele moratoire intrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand. Elke laattijdige betaling door de klant geeft DavidHosse.net tevens het recht om een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen van 10% van de factuur- of voorschotbedragen, met een minimum van 50 EUR, dit ter dekking van de administratieve kosten van DavidHosse.net. Het niet betalen van één factuur op de vervaldag, maakt automatisch alle openstaande facturen opeisbaar, ongeacht hun vervaldag. In het uiterste geval zullen openstaande facturen via rechtswege worden opgeëist.

10. AFBEELDINGEN EN SPECIFICATIES
Alle afbeeldingen; foto's, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de website van DavidHosse.net gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

11. OVERMACHT
DavidHosse.net is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van DavidHosse.net alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
DavidHosse.net behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is DavidHosse.net gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
Indien DavidHosse.net bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde/leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde/leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

12. AANSPRAKELIJKHEID
DavidHosse.net is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan zaken of objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking, raadpleeg onze website en/of raadpleeg de website van de fabrikant.

13. EIGENDOM

Eigendomsvoorbehoud
Eigendom van alle door DavidHosse.net aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij DavidHosse.net zolang de afnemer de vorderingen van DavidHosse.net uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van DavidHosse.net wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten.
De door DavidHosse.net geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
In geval van inbreuk hierop zal DavidHosse.net via rechtswege haar eigendommen terugvorderen.
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht DavidHosse.net zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.

Niet overdraagbare eigendom
Software en andere producten die door DavidHosse.net zelf ontwikkeld zijn en aan de klanten worden aangeboden voor gebruik door middel van licenties of andere verkoopbare vormen blijven ten alle tijde eigendom van DavidHosse.net.

14. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTBANKEN
Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht en wetgeving van toepassing.
Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen DavidHosse.net en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Brussel kennis, tenzij DavidHosse.net er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de Vrederechter.
Standaard zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Een gepaste en efficiënte oplossing op maat

Vraag nu jouw vrijblijvende offerte aan!

Contacteer DH.net

Beroep doen op DH.net?! Stuur een e-mail of bel +32 473 73 64 79

Contact

DavidHosse.net

Biezeweide 252
1500 Halle
Belgium

M: (+32) (0)473 73 64 79
E: info@davidhosse.net
S: DH.net QuickSupport

Ondernemingsnummer:
BTW BE 0845.491.392

Officiële partner van

 

DH.net op het net

DH.net op Facebook | DH.net op Instagram | DH.net op Twitter | DH.net op LinkedIn | DH.net op Pinterest | DH.net op tumblr

DavidHosse.net sinds 2012